Beroepscode

Beroepscode NAP-therapeut

Artikel 1.

Wat betreft de regelgeving omtrent de beroepscode zijn de leden en de sub-leden van

de NAP op de eerste plaats gehouden aan de regelgeving van de EAP.

Artikel 2.

Wat betreft eventueel ongeschreven regelgeving omtrent de beroepscode en het

handelen van psychotherapeuten, zullen de leden en de sub-leden van de NAP zich

voegen naar de Beroepscode voor psychotherapeuten (juni 1993).

(zie voetnoot blz. 8 ad punt III.3.2.1.1.betreffende ‘Uitvoeringsbepalingen’)

Artikel 3.

Wanneer in de therapie het bespreken van emotionele herinneringen een belangrijke

rol kan gaan spelen, past hierin informatie over de functie van het bespreken van

herinneringen in therapie: gericht op de huidige betekenis en niet op het vinden van de

ware toedracht. In voorkomende gevallen dient de cliënt te worden gewezen op het

feit dat zonder verdere concrete aanwijzingen uit herinneringen niet betrouwbaar is af

te leiden wat werkelijk gebeurd is.

Een suggestieve werkwijze van de therapeut als de cliënt herinneringen ophaalt, vormt

door haar sturende werking het grootste risico voor het ontstaan van fictieve

herinneringen met een aan de suggestie gerelateerde inhoud. Daarom dient

suggestieve beïnvloeding van herinneringen te worden vermeden.

(Bron: Advies Gezondheidsraad 27 januari 2004)

Beroepscode Verpleegkundige

Binnen mijn BIG registratie heb ik mij te houden aan de Nationale Beroepscode van Verpleegkundigen en Verzorgenden. Deze code geeft mij de uitgangswaarden voor mijn handelen.

Belangrijke waarden zijn respect, vertrouwelijkheid, eerlijkheid, weldoen, geen schade toebrengen, autonomie en rechtvaardigheid.

Beroepscode NVPA

De NVPA beroepscode omvat de ethische regels die het beroepshandelen betreffen van alle bij het NVPA aangesloten therapeuten, ongeacht of zij lid of aspirantlid zijn. Bij het samenstellen van deze beroepscode zijn we uitgegaan van inhoudelijke criteria zoals vertrouwen, veiligheid, continuïteit, etc.
Op ethisch verantwoorde wijze handelen betekent binnen de beroepsuitoefening dat het lid bij alle activiteiten, vallende binnen zijn of haar beroepsuitoefening, de waarde en waardigheid van zijn cliënt en diens recht op een eigen levensovertuiging en of religieuze overtuiging en de daarop gebaseerde levenswijze respecteert.

Keurmerk van kwaliteit NFG

Voor de NFG staan professionaliteit en betrouwbaarheid voorop. Om dit te kunnen waarborgen voert de NFG het licentiebeleid, dat is gekoppeld aan de NFG Beroepscode en het onafhankelijke NFG Tuchtrecht. Een zogenaamd keurmerk van kwaliteit. NFG-leden krijgen een licentie die zij jaarlijks dienen te vervangen. Zo blijft de kwaliteit van de zorg in ontwikkeling. NFG-zorgverleners zijn geschoold op minimaal HBO-niveau.

Het Registratie en Tuchtrecht-Instituut (RTI) is een waarborg voor een juiste titelvoering, beroepsinhoud en taakafbakening. Daardoor geeft het duidelijkheid aan de cliënt, de ziektekostenverzekeraar of andere uitkeringsinstantie en de overige dienstverleners in de gezondheidszorg.