Klachtenprocedure

U heeft een klacht? En nu?

Als u ontevreden bent over uw beroepsbeoefenaar of een klacht heeft, dan hoeft u dat niet voor u te houden. Er zijn meerdere manieren om uw onvrede kenbaar te maken.

Praat met uw beroepsbeoefenaar

Als uw beroepsbeoefenaar niet weet dat u ontevreden bent, kan hij niets ondernemen om de klacht op te lossen. Daarom stelt uw beroepsbeoefenaar het op prijs dat hij of zij de gelegenheid krijgt om er met u over te praten. Komt u er samen niet uit, of ziet u om bepaalde redenen af van een gesprek met uw beroepsbeoefenaar, dan kunt u contact opnemen met de Klachtencommissie, of het bestuur van de beroepsorganisatie waarbij de beroepsbeoefenaar is aangesloten.

Daarnaast kunt u de klacht ook indienen bij de afdeling klachten van de RBCZ. Die kan de klacht in overleg met u voorleggen aan de juiste beroepsorganisatie. Indienen van een klacht kan via het  klachtenformulier.

Tuchtrecht NAP

U kunt uw klacht ook voorleggen aan de Stichting Tuchtrechtspraak van de NAP. Dit is een onafhankelijke stichting die het tuchtrecht van de NAP uitvoert. Alle beroepsverenigingen die lid zijn van de NAP en de leden van deze beroepsverenigingen die een NAP-registratie hebben, zijn aangesloten bij deze stichting. Doel van het Tuchtrecht is het bewaken van de kwaliteit van de beroepsuitoefening van de therapeuten. Het Tuchtrechtcollege gaat na of de therapeut in overeenstemming met de voor zijn beroepsgroep geldende normen heeft gehandeld. Deze normen liggen vast in de wet, in de beroepscode en de regels van de beroepsvereniging waarbij de therapeut is aangesloten.

Aan de behandeling van de klacht bij het Tuchtcollege zijn kosten verbonden. U kunt daarbij onder andere denken aan getuigen en deskundigen die worden opgeroepen. Deze krijgen hiervoor een vergoeding.

Meer informatie over de Stichting Tuchtrechtspraak NAP vindt u op de website van de stichting.

Het Registratie en Tuchtrechtinstituut (RTI) van de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG)

Het Registratie en Tuchtrecht-Instituut van de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg behandelt klachten over therapeuten. Het tuchtrechtcollege kan bepaalde maatregelen opleggen aan de aangeklaagde therapeut. Die zijn bedoeld om de kwaliteit van de zorg te bewaken. Voor schadevergoeding kunt u niet bij het Registratie en Tuchtrecht-Instituut terecht.

De burgerlijke rechter en de strafrechter

Een klacht tegen een therapeut kunt u ook voorleggen aan de burgerlijke rechter. U kunt daartoe besluiten als bijvoorbeeld de klachtencommissie van de NFG uw klacht ‘ongegrond’ heeft verklaard. Via de burgerlijke rechter kunt u eventueel schadevergoeding krijgen. (Een procedure bij de burgerlijke rechter kan kostbaar zijn en duurt meestal lang. Raadpleeg daarom eerst een advocaat of een rechts(hulp)instantie.) Indien u van mening bent dat uw belangen ernstig beschadigd zijn/worden door het optreden van een therapeut, bijvoorbeeld mishandeling, seksueel misbruik, chantage of iets dergelijks, dan dient u daarvan aangifte te doen bij de politie.  Als de zaak voor de strafrechter komt, kan die rechter de therapeut veroordelen. Als ‘slachtoffer’ kunt u in een strafproces schadevergoeding eisen en eventueel krijgen.

De Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst

(WGBO)

Om de positie van de patiënt te versterken zijn de patiëntenrechten vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomsten (WGBO). Deze wet regelt de relatie tussen de patiënt en de hulpverlener. De wet is op 1 april 1995 in werking getreden. U kunt meer lezen over de WGBO op de website van postbus 51 en de overheid (www.rijksoverheid.nl). Mocht u na het lezen van deze brochure nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met:

Nederlandse Federatie Gezondheidszorg

Postbus 75

9430 AB Westerbork

Telefoon: 0592 – 82 00 30

E-mail: info@de-nfg.nl

Overige belangrijke adressen:

Nederlandse Patiënten/Consumenten Federatie

Postbus 1539

3500 BM Utrecht

Telefoon: 030 – 297 03 03

NFG-vertrouwenspersoon

p.a. NFG-RTI-vertrouwenspersoon

Postbus 75

9430 AB Westerbork

Telefoon: 0592 – 82 00 30

 

Kwaliteitsbewaking NVPA

Eén van de prioriteiten van het NVPA is een degelijk en dynamisch kwaliteitsbeleid. We bewegen ons in een steeds veranderend veld van maatschappelijke ontwikkelingen, professionele inzichten, politieke keuzes. Als moderne vereniging heeft het NVPA daar een open oog voor.

Kwaliteitsbewaking is een belangrijk instrument om een betrouwbaar, efficiënt en kwalitatief hoogwaardig aanbod te garanderen. Daarbij hanteert het NVPA strenge kwaliteitseisen. Waar mogelijk en wenselijk sluiten we ook aan bij de kwaliteitscriteria, die zorgverzekeraars eisen.

Het NVPA geeft vorm aan haar kwaliteitsbewaking door middel van:

  1. Strenge selectie bij toelating (toelatingscriteria)
  2. Minimumeis aantal cliëntgebonden contacturen
  3. Permanente bij- en nascholingsverplichting
  4. Visitatiebezoek (praktijkbezoek / toetsing naleving criteria)
  5. Tweejaarlijkse toetsing van de bij- en nascholingsverplichting
  6. Verplichte ondertekening ethische beroepscode

 

Informatie klachtenbehandelingsproces WKKGZ:

https://quasir.nl/wp-content/uploads/2017/03/Infographic-klachtenbehandelingsproces.pdf